Monday, May 10, 2010

emotional v/s practical

tu emotional ahes ka practical?” ha prashna vicharlyaver tumhi nemka vicharat padalat ter tumhi emotional ahat.karan practical manus hya aslya gostincha vichar karat nahi asa pratekala watta…….

Emotional vyaktina watta ki practical lokana kuthlyahi gosticha vichar karat nahit,tyana emotions ha parkar nasato,ani te dusryacha vichar karat nahi…..asa nahi ki emotional lokach ha vicha karatat,spashtapane wagnare lok pan asach vichar kartat bhavanik lokansathi…….ki he hyancha ayusha fakt dusryancha or konachahi vichar karyat ghalvtat,kuthlyahi goshtit te khup bhavanik hotat……..ekmekanbaddal asach vichar karatat……….Ek vel tyana asa vatel ki emotional lok kalanusar or anubhavanusar pan practical hotat pan practical lok kadhich bhavnik honar nahit or kuthlyahi bhavanechya adhere jaun swatacha swabhav change karnar nahit……………..Actualy he mhanna chukich ahe ki swabhav change karat nahit.caz to pratek manasach ek swabhav ahe jo kadhih change honar nahi………………practical lok goshti accept kartat mhanun te emotional nanstat,te sudha bhavanechya ahari jatat kadhi kadhi………….but they accet the facts whtever its is(good or bad)……………Hya goshtit mala ha vvad nahi ubha karaycha ahe ki bhavanik lok shreshtha ka practical lok……….?karan pratek jan apaplya jagi barober asto…………….

Kadhi kadhi je bhavanik nastata te kadhi kadhi prasangancha bhan n thevta bolatate teva bhavnik lok prasang japun hataltat……………pan kadhi kadhi prasang tase nastetnasuddha bhavnik lok ajun bhavnechya ahari jaun swatal tras karun ghetat……………Aso……….ha waad kadhich sampanara nahiye……………Tumcha mat kay ahe hyabaddal?

No comments:

Post a Comment